Przejdź do treści
1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Monitoring wizyjny

Treść

Klauzula informacyjna – Monitoring WTZ w Siołkowej

        Stosownie do przepisów art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego w dalszej części  RODO, informujemy, że: 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej w Siołkowej. Możecie Państwo kontaktować się z nami listownie wysyłając korespondencję do WTZ w Siołkowej 31, 33-330 Grybów, lub telefonicznie pod numerem: +48 18 445 21 49, bądź wysyłając maila na adres: wtz31@interia.pl 
 • W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mogą Państwo kontaktować się      z Inspektorem Ochrony Danych telefonicznie: +48 533 195 253 lub wysyłając e-mail na adres: jola.gruca23@gazeta.pl
 • Monitoring stosowany jest wyłącznie w celu  zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i uczestników, porządku publicznego, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony osób i mienia WTZ.
 • Kamery rejestrują obszar na zewnątrz budynku obejmujący wjazd na teren WTZ, parking przed budynkiem, oraz obszary wewnątrz budynku: wejście główne do budynku, korytarze.  Monitoring nie obejmuje pomieszczeń sanitarnych.
 • Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 9a ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, ze zm.).
 • Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.
 • Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego mogą być podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenie Administratora, z którymi Administrator ma zawarte umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych (np. zewnętrzne przedsiębiorstwo usługowe ochrony mienia) oraz inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie są przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 • Zebrane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,      w tym profilowaniu.
 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo dostępu do danych osobowych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawo żądania od Administratora:

a)  usunięcia danych osobowych,

b)  ograniczenia przetwarzania danych osobowych.

 • Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.Organem właściwym dla ww. skargi jest:
  Urząd Ochrony Danych Osobowych
  ul. Stawki 2
  00-193 Warszawa
15075