Przejdź do treści
1
2
3
4
5
Przejdź do stopki

Ochrona danych osobowych

Treść

Klauzula informacyjna

             Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej,  przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Warsztat Terapii Zajęciowej w Siołkowej,
    33-330 Grybów,
    reprezentowany przez Kierownika Warsztatu.
  2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych można się skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Jolantą Gruca,  e-mail: jola.gruca23@gazeta.pl, pisemnie Inspektor Ochrony Danych WTZ, adres 33-330 Grybów, Siołkowa 31  lub telefonicznie dzwoniąc pod numer: +48 533 195 253.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu/celach:

a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na WTZ,

b) realizacji ustawowych zadań WTZ,

c) realizacji umów zawartych z kontrahentami WTZ,
d) w pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są wyłącznie na podstawie

    wcześniej udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody.

4) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty zewnętrzne świadczące na rzecz Administratora danych usługi (jak np.: prawne, informatyczne, pocztowe) lub współpracujące z Administratorem bądź uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

5) Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą w czasie określonym przepisami prawa, zgodnie z  instrukcją kancelaryjną/instrukcją archiwalną/ wymaganiami RODO. Po upływie okresu przetwarzania dane osobowe są trwale usuwane albo anonimizowane.

6) Posiada Pan/Pani prawo żądania od administratora:

  • dostępu do danych osobowych jej dotyczących,
  • żądania ich sprostowania,
  • usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.

W przypadku gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit a RODO), przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie to nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, z obowiązującym prawem.

UWAGA: Prawo do usunięcia – bycia zapomnianym lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania czy prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie nie może być zrealizowane w przypadku kiedy dane przetwarzane są w oparciu o przepisy prawa stosowanego w postępowaniach w określonych komórkach organizacyjnych. Prawo do przeniesienia danych stosuje się, jeśli przetwarzanie opiera się na podstawie zgody lub umowy. Nie obejmuje ono administratorów, którzy przetwarzają dane niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi.

Z powyższych uprawnień można skorzystać w siedzibie WTZ w Siołkowej, pisząc na adres WTZ lub drogą elektroniczną kierując korespondencję na adres: wtz@gminagrybow.pl

7) Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego na niezgodne z RODO przetwarzanie Państwa danych osobowych przez Warsztat TerapiI Zajęciowej w Siołkowej. Organem właściwym dla ww. skargi jest:
Urząd Ochrony Danych Osobowych
ul. Stawki 2
00-193 Warszawa

15075